من مخالف نظامم ولی موافق اینی که توی تصویر میبینید هم نیس