سحرگاه امروز در پی درگیری ۲ اغتشاشگر حین شعارنویسی با گشت