دلم را که مرور می کنم تمام آن از آن توست،فقط نقطه ای از آ