دولت و مجلس انقلابی، شما را قسم به عزت و شرف ایرانیتان، ف