یاد اون حرف جناب خان تو خندوانه افتادم که میگفت:"رامبد ای