قسمت کناری این شیشه یه قسمت برای استراحت و غذا خوردن درست