یک معلم بازنشسته بزرگواری خاطره ای جالبی برای من تعریف کر