وقتی بهم میگن امتحان داری من هیچی نخوندم ولی قبول میشیم