فرشته ای خندید، فرشته ای گریست، فرشته ای دوید، فرشته ای پ