اینجاست که جناب شیر میگه هااااااااااااااای نفس کش😍😃😃