اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است . اپیکتت