اگر از این کویر وحشت ب سلامتی گذشتی ب شکوفه ها ب باران بر