راستگويي مي تواند به همه چيز شتاب بخشد. راستگويي حتي زمان