خط و نشان کارلوس کی روش؛ شجاع خلیل زاده و کنعانی زادگان خ