🔴پرسپولیس با ۳ گل خورده تا هفته یازدهم میانگین فوق العاده