امروز، همه می آییم تا دشمن بداند، ایران کشور ماست و با وحشی گری چند وحشی داعش صفت نمی تواند مردم غیور و بصیر ایران را به زانو در آورد