🔸یکم کافور بخور حمال. یارو کلا وقتی یه ماهش بوده از ایران