و منی ک همیشه خواب میبینم عزرائیل شدم 😐 معنیش چیه ینی من