ادما یه کاری میکنن که دیگه بهشون هیچ حسی نداشته باشی هیچک