تقصیره خواب نیست تقدیره ما تصادفیست که ب هیچ نمی ارزد،گوشت ر...

تقصیره خواب نیست تقدیره ما تصادفیست که ب هیچ نمی ارزد،

گوشت روی گاز،مشروب روی میز، ما چقدر غریبه شدیم که تو تحریک نمی شوی دیگر،سیگار میکشیو تنت زیر زیرپوش توریت شناور است،
هیچ چیزت را ب من نگو
هیچ چیزت را بِمن نده لطفا
اینجا که شعر هیچ غلطی نمی کند
ما همه چیز را در مَبال خانه جا گذاشته ایم
اطرافمان مُشتی خزنده که راه ب راه پوست می اندازندو اینجا کسی نمانده حتی شکایتی کند
اصلا من بد...
هیچ کس بزرگ نیست هیچ چیز عمیق نیست، هیچ کدام ما مهم نیستیم دیگر،تنها سکوتِ سطحیه خاک گرفته حجم این کتابهاست که زنده است
زمان دروغ میگوید،تاریخ زنده نیست،مکان توهمیست که ما در آن سکس میکنیم
چیزت را ب من نگو
چیزت را ب من نگو
چیزت را ب من نده
آرام گریه کن،آرم نعره بزن
سوتین سیاه تو سبز میشود ریشه میدهد،من هم یواشکی در خواب تو راه میروم،انگار منگار نیستیم دیگر...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار