جونگکوک اولین ارتیست کره ای در تاریخ هست که قراره اهنگ جا