و اخرش همه چيزے كه ياد گرفتم اين بود كه چه جورے تنهایے قو