🔺اینقدر سوژه داشتیم امروزکه اصلا یادمان نبود سیکل علی کری