‏چیزی که امروز به نام ‎اعداد انگلیسی شناخته می شوند، برگر