لیست بیماری هائی که با سبزی ها و میوه ها درمان می شوند: