این رمان که خیلی خوشکله و زیبا نوشته شده پیشنهاد میکنم بخ