ا/ت واییی مرسیییی خیلی وقت بود هیچی اینجوری به دلم ننشسته