تلاش همه جانبه بنی اسرائیل برای فرار از سرنوشت محتوم و نکبت بار وعده داده شده!