وقتی تمرکزت بجای بازی روی کثافت کاری باشه حتما باخت میدی!