شب خابیدی صب دیدی یکی از اینا کنارته چیکا میکنی؟ 🙁