بچه میمون نگون بخت در دهان پلنگ هم مادر را محکم بغل کرده