اهواز از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوانآلودترین شهر درجهان...

اهواز

از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان
آلودترین شهر درجهان درسال 2013
معرفی شد

اهواز مرکز خوزستان
( سوق الهواز -رامشهر-اوکسین-)
جمعیت-1.425.891
مساحت -200کیلومتر
ارتفاع دز سطح دریا 12متر
هفتمین کلانشهر بزرگ ایران
میزان متوسط بارش سالانه
213میلی متر
موقعیت جغرافیایی
31درجه و 20دقیقه عرض شمال
48درجه 40دقیقه طول شرقی
در بخش جلگه ای خوزستان
دارای 51درصد نفت ایران
برخی از بزرگترین کارخانجات مادر کشور دراین شهر قرارار دارد
اهواز اکنون محور ترانزیتی بسیار مهمی است
اهواز دارای بناهای تاریخی بسیاریست
سرای عجم میدان چهارشیر و......
اما این شهر بسیار مهم اکنون در الودترین هوا بسر میبرد
ذرات گرد و غبار درهوا باعث مشکلات بسیار برای هم وطنان اهوازی ایجاد کرده است
تا جایی که مدارس ادارجات در روز های گذشته تعطیل شده اند
و اهالی این شهر در مقابل ساختمان استانداری دست به تجمع اعتراض امیز زده اند
گویا برای مسوءلان نه جان هم وطنانمان مهم است نه شهر مهم اهواز

اهواز با متوسط الودگی سالیانه 372 [ pm10 ]
آلودترین شهر جهان معرفی شده است
در رتبه بندی الودترین شهرها
در 20رتبه اول سهم ایران 7شهر میباشد
اهواز اول -سندج سوم -تهران هفتم