و دو سالش شد هر روز خوشگل تر میشد و کیوت تر داشتم کار انج