اینم همون شب اخر تو کارگاه جاتون خالی لب اتیش رقص و اواز و م...

اینم همون شب اخر تو کارگاه جاتون خالی لب اتیش رقص و اواز و مستی و شام تو فضای ازاد