دلم یه اقیانوس آرام اشک میخواد ولی حیف که منجمد شمالیه!