صباح الدین علی: با هرکس که می نشستم، از امید حرف می زدم،