امام صادق(ع): همانا بنده مومنی درباره حاجتی خدای خود را خ