نماز خواندن شرزود تمیروف مهاجم ازبکستانی پیکان بعد از باز