ببینید یک فردی که حجابش رو رعایت نمیکنه یا اصتلاحا بی حجا