من که لایق این دعا نیستم اما اگه مارو لایق رفاقت دونستید