شما دهه هفتاد به بعد بزور یادتون میاد چه به رسه به ما ها