جایزه 300 هزار تومانی، ده هزار تایی شدن پیج
داش ایران