یه جا خوندم که موقعی که می باره همه جا ساکت میشه، چون دون