من تنهام درست شب گردم درسته الکل میخورم درسته سیگار میکشم