گاهی باید دروغ را راست پنداشت وگاهی راست را دروغ...