واسه هر کاری، حتی زندگی، نفس کشیدن باید دلیل باشه!!!