دیروز نوشتم اگر فردا بی بی سی و اینترنشنال تیتر زدند "حضو