بازیگران فیلم «چرا گریه نمی کنی» تا قرون اخر حقوق شون رو