(عابدزاده) معروف هم که باشی شعور رسانه نداشته باشی استوری