عابدزاده عکس کودک افغانی رو گذاشته تو پیجش بجای کودک خوی